Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş şi Media Marketing, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Institutul de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș, Asociația Comunelor din România-Filiala Sibiu  și Editura C.H. Beck, au organizat Conferinţa națională cu tema: „ACHIZIȚII PUBLICE. CADRU NORMATIV, PROCEDURI ȘI CĂI DE ATAC, ÎN CONTEXTUL EUROPEAN AL ACCESĂRII FONDURILOR STRUCTURALE”, eveniment care s-a desfășurat în perioada 22.02.2018 – 25.02.2018, la Hotel Aluniş, Sovata.

Aflată la a VIII-a ediție, dezbaterea a reunit specialiști și practicieni în domeniul dreptului administrativ/administrației publice în general și particularizat în domeniul achizițiilor publice. Acest eveniment a repezentat un bun prilej de a reuni  autorităţile publice cu competență de reglementare și decizională în domeniu cu reprezentanţi ai societăţii civile şi mediului academic cu notorietate în domeniului dreptului administrativ şi ştiinţelor administrative, în scopul analizei și clarificării unora din controversele generate de aplicarea noului cadru normativ în materie reprezentat de Legile nr. 98-101 din 2016, după mai bine de un an de la intrarea lor în vigoare. De asemenea, o tradiție a acestui eveniment, respectată și la această ediție, o constituie analiza în cadrul dezbaterilor a unor teme conexe cum este specificitatea achizițiilor publice în domeniul de larg interes al accesării fondurilor europene 2016 – 2020. 

Astfel, succesul Conferinței a fost marcat de prezenţa la dezbateri a unor personalități ale vieţii publice şi mediului academic din România și străinătate, cum sunt: prof.univ.dr. Verginia Vedinaş (preşedinte de onoare al evenimentului) – Universitatea din București; președinte al Institutului de Științe Administrative al României; conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană – Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș, președinte al Comitetului de organizare; dl. Bogdan Pușcaș – președinte al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice; dl. Adrian-Ionuț Chesnoiu – director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; dl. Tudor Udrea – Șef Serviciu Programe și Monitorizare POR, Agenția de Dezvoltare Regională Centru; dna Mihaela Voinea – director general al Direcției Generale de achiziții publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; dr. Lucian Goga – Prefectul judeţului Mureş; dl.Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș; dl. Ovidiu Dancu – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș; dl. Fülöp László Zsolt – Primarul oraşului Sovata; prof. univ. dr. Anton Trăilescu – Universitatea de Vest din Timișoara; dl. David Eugen Popescu – director general adjunct Infrastructură, LEADER ȘI investiții non-agricole, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; dl. Grigore Cătălin – Director al Directiei Infrastructura de Baza si de Acces, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; d-na Lidia-Delia Bogdan – director general adjunct, Centrul Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru -Alba Iulia; dl.Lucian Constantinescu – Șef Serviciu Direcția Infrastructură de Bază și de Acces, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (lista completă a invitaților AFIR o puteți consulta la sfârșitul articolului); conf. univ. dr.Alina Livia Nicu – Universitatea din Craiova; conf. univ. dr. Emilian Ciongaru – Universitatea „Bioterra” București; lector univ. dr. Marius Văcărelu; conf. univ. dr. Maria Orlov – președinte al Institutului de Științe Administrative al Republicii Moldova; lector univ. Eugenia Gugulan  și lector univ.Vasilița Vladimir – Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova;  lector univ. dr. Vladimir Rusu și lector univ. dr. Ion Buzinschi – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; dna Daniela Teodora Lupei – Director al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Mureş;  dl. Săvașcă Daniel Ovidiu – director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureș; nu în ultimul rând, dl. Marius Cristian Cătană – director general SC Media Marketing SRL. 

S-a analizat tema achizițiilor publice în contextul unei experiențe de mai bine de un an și jumătate de aplicare a noului cadru normativ reprezentat de Legile 98-101 din 2016, modificate în luna decembrie 2017 prin OUG nr. 107, dar și prin prisma a mai multe acte normative de punere în aplicare a noului pachet legislativ, între care, doar în ultimele 3-4 luni calendaristice premergătoare evenimentului au fost adoptate: O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii; Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile şi/sau rambursabile; Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în prezent MDR și AP) și Agenției Naționale Pentru Achiziții Publice nr. 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat; Regulamentul Comisiei Europene nr. 2365/2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE privind achizițiile publice.

Mai mult, s-au abordat și alte tematici conexe, de interes pentru comunitățile locale, cum sunt recentele modificări legislative în materia organizării, administrării și exploatării pajiștilor permanente survenite prin Legea nr. 44/2018, care, de asemenea, implică proceduri speciale de închiriere.

Amploarea evenimentului s-a evidențiat însă prioritar prin prezența și implicarea activă și la această ediție a autorităților publice locale din mai multe județe (Mureș, Sibiu, Harghita), primari din mediul rural și mediul urban, dar și funcționari publici sau coordonatori ai instituțiilor publice de interes local. Astfel, această ediție a conferinței s-a bucurat de un număr de peste 130 de participanți, cărora, în calitate de organizatori, le adresăm alese mulțumiri pentru această dovadă de confirmare a utilității evenimentului pentru toți cei implicați.

Lucrările prezentate în cadrul celei de-a opta ediții a Conferinței „Achiziții publice. Cadru normativ, Proceduri și căi de atac în contextul european al accesării fondurilor structurale”, desfășurată la Sovata în zilele de 22-25 februarie 2018 au fost reunite într-un volum tipărit la Editura C.H.Beck, a cărui variantă electronică o puteți consulta la sfârșitul  articolului.

 

 Lista participanților din partea AFIR                                                                   Volumul  Conferinței Achiziții publice 2018