A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea Școlii Primare Șoard din comuna Vânători, județul Mureș”, proiect prin care se va asigura o infrastructură educațională adecvată în comuna Vânători, finanțarea fiind asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de participare al populației în învățământul primar din localitatea Șoard,comuna Vânători prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Școlii Primare Șoard.

Prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Școlii Primare Șoard, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1 al Axei Prioritare 10 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, asigurând un proces educațional calitativ și atractiv, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Realizarea unei infrastructuri educaționale corespunzătoare aparținând învățământului primar, prin extinderea și modernizarea Școlii Primare din Șoard,
  2. Asigurarea de spații de învățământ suficiente și conforme cerințelor actuale, în comuna Vânători, astfel capacitatea clădirii va fi de 5 săli de clasă aferente învățământului primar,
  3. Dotarea infrastructurii educaționale cu obiectele de inventar/mijloacele fixe necesare desfășurării în condiții optime a activității didactice.

Proiectul vine ca răspuns la necesitatea de a asigura o infrastructură educațională adecvată în comuna Vânători, conform cerințelor pentru calitatea mediilor de învățare, de a asigura spații suficiente și corespunzătoare, precum și pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități fizice. Intervențiile la nivelul învățământului primar din comuna Vânători au ca scop asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii și vor avea în vedere, cu prioritate, grupurile care se află în risc sporit de abandon scolar și de părăsire timpurie a școlii, cum ar fi: copii și tineri provenind din familii cu nivel socio-economic scăzut, copii și tineri romi sau din alte grupuri dezavantajate sau subreprezentate.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

– populația școlară (6-10 ani) din comuna Vânători, care va beneficia de infrastructura îmbunătățită, cu precădere grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, precum și persoanele cu dizabilități care vor beneficia de infrastructura necesară.

– personalul aferent infrastructurii nou construite, care îsi pot desfășura activitatea mai eficient asigurând un proces educațional calitativ, la standarde europene, contribuind astfel la întărirea participării și implicării active a acestora în viața societății.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:

– populația comunei Vânători,

– părinții copiilor care vor beneficia de condițiile din scoala modernizată;

– administrația publică locală, crescând capacitatea sa managerială.

Proiectul cu titlul „Extinderea și modernizarea Școlii Primare Șoard din comuna Vânători, județul Mureș” are o valoare totală de 4,333,810.08 lei, din care valoarea finanțării eligibile este de 3,407,565.91 lei. Termenul estimat pentru finalizarea implementării activităților prevăzute în proiect este 31.12.2023.

La succesul acestui proiect Media Marketing a contribuit prin asigurarea serviciilor de consultanță în elaborarea cererii de finanțare și a anexelor în conformitate cu cerințele finanțatorului și prin prestarea serviciilor de proiectare faza Studiu de fezabilitate.