Prin Ordinul nr.78/19.03.2020 emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se instituie dispoziţii speciale cu privire la derularea proiectelor aflate în implementare sau monitorizare. Astfel beneficiarii de fonduri europene rambursabile şi/sau nerambursabile prin PNDR 2014-2020 îşi pot reorganizarestructura sau reprograma activitatea care face obiectul finanţării, motivat de situaţia generată de starea de urgenţă. Documentațiile care urmează a fi transmise la AFIR în vederea reorganizării, restructurării sau reprogramării activităților ca urmare a necesităţii adoptării unor măsuri pentru limitarea răspândirii riscului de contaminare sau a perturbării activităţii ca urmare a situaţiei excepţionale, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele acte.

1. Pentru prelungirea termenului de execuție și majorarea numărului de tranșe de plată.

  • Justificarea temeinică a solicitării prelungirii termenului de execuție cât și modificarea tranșelor de plată prin prezentarea motivelor reale și a problemelor întâmpinate, printr-un memoriu justificativ;
  • Întocmirea și prezentarea planului pentru reorganizarea și reprogramarea activității, cu date certe ale etapelor de activități;
  • Prezentarea etapelor din graficul de implementare pentru care se dorește prelungirea termenelor cât și motivul acestei necesități;
  • Declarația pe proprie răspundere din partea executantului cât și o adresă emisă de acesta prin care să prezinte problemele întâmpinate și motivele care au condus la neputința respectării graficul de execuție stabilit;
  • Prelungirea valabilității scrisorii de garantare/poliţei de asigurare a avansului, emisă de instituţiile financiar bancare/nebancare/societăţile de asigurare.

Prelungirea termenelor contractuale se va realiza fără perceperea penalităţilor de întârziere, prevăzute în contractele de finanţare.

 2. Pentru suspendarea prevederilor contractuale

În situaţia în care în urma unei analize efectuate asupra proiectului, se consideră că nu există posibilitatea de a  reorganiza/restructura/reprograma activitatea care face obiectul finanţării se poate  solicita AFIR suspendarea prevederilor contractuale, iar documentația care se va depune la AFIR va cuprinde obligatoriu:

  • Justificarea temeinică a solicitării de suspendare a contractului de finanțare prin prezentarea problemelor întâmpinate, printr-un memoriu justificativ;
  • Întocmirea și prezentarea propriei analize asupra situației, respectiv stagiului în care se află proiectul secundat de motivele care au condus la necesitatea suspendării, cu date certe ale etapelor de activității;
  • Graficul de implementare conform solicitării de suspendare pe perioada stării de urgență;
  • Declarație pe proprie răspundere din partea executantului (document de asumare emis de executant în ceea ce privește nerespectarea termenelor stabilite conform graficului de execuție și a necesității prelungirii duratei de execuție a contractului de lucrări cu 3 luni);
  • Prelungirea valabilității scrisorii de garantare/poliţei de asigurare a avansului, emisă de instituţiile financiar bancare/ nebancare/societăţile de asigurare.

Perioada de suspendare acţionează pe durata stării de urgenţă. Beneficiarii proiectelor aflate în perioada de ex – post pot de asemenea să ceară suspendarea prevederilor contractuale.