Programul Operațional Regional – Axa Prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii – Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR 2.2) , o oportunitate de finanțare acoperită din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat care oferă întreprinderilor micro, mici și mijlocii finanțare nerambursabilă între 1.000.000 – 5.000.000 de euro în perioada de programare 2014-2020, va fi lansat în curând. Mai jos vă prezentăm principalele elemente cheie ale programului, respectiv în atașamente găsiți mai multe detalii legate de program. Pentru și mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Cine poate solicita finanțare nerambursabilă?
 • microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii din mediul URBAN
 • întreprinderi mijlocii din mediul RURAL

Solicitanții trebuia să aibă istoric de minim 1 an, cu profit din exploatare în ultimul an fiscal încheiat şi minimum 3 angajaţi.

 

Pentru ce se poate solicita finanțare nerambursabilă?

Investiții în active corporale

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii,
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe,
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect!

Investiţii în active necorporale

 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

 

Valoarea finanțării nerambursabile
 • minimum 1 milion euro și maximum 5 milioane euro.

 

Rata de cofinanțare acordată
 • 70% întreprindere mică, microîntreprinderi,
 • 60% întreprindere mijlocie

 

Locul de implementare al proiectului
 • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
 • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

 

Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren şi/sau clădiri)
 • Pentru investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;
 • Pentru investiții care includ exclusiv servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.

 

Criterii de urmărit pentru punctaj
 • Vechimea firmei, de preferat mai veche de 7 ani,
 • Rata Solvabilităţii Generale pe ultimul exerciţiu financiar (2018) mai mare sau egal cu 2,
 • Rata rentabilităţii financiare pe ultimul exerciţiu financiar (2018) mai mare sau egal cu 5%,
 • Rata de creştere a profitului din exploatare mai mare sau egal cu 20%.

 

Data estimată pentru derularea programului
 • Prima jumătate a anului 2019