Supunem atenției Dvs. Programul de Stimulare a investiţiilor cu impact major în economie prin Hotărârea Guvernului nr.807/2014. Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să ne contactați.

Cine poate solicita finanțare nerambursabilă
 • IMM–uri nou înfiinţate sau întreprinderi în activitate
 • Întreprinderi mari
Condiții generale de acordare
 • sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;
 • fac dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza Planului de afaceri;
 • nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 • nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
 • nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
Condiții suplimentare pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat
 • rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
 • capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
 • capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei.
Condiții suplimentare pentru întreprinderile nou înfiinţate
 • nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.
Pentru ce se poate solicita finanțare nerambursabilă

Cheltuieli eligibile – costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale.

Valoarea finanțării nerambursabile
 

Minimum 13,5 milioane lei – maxim 37,5 milioane lei

Rata de cofinanțare acordată

50% pentru societăți comerciale din Regiunea Centru.

Domenii eligibile

Toate sectoarele economice, exceptând domenii precum: pescuit, acvacultura, producția primară, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, sectorul cărbunelui, construcții navale, fibre sintetice, transporturi, energie și toate sectoarele listate în Anexa 1 la HG 807/2014.

Perioada derulării programului

Cererile de acord pentru finanțare se depun în sesiune continuă până la data epuizării bugetului anual (Bugetul Mediu Anual al schemei este de 638 milioane lei).