Instituția Prefectului – Județul Mureș și Media Marketing, societate de consultanta specializata în servicii pentru administrația publica locala, au organizat Conferința „Achizițiile publice. Legalitate și eficienta  în utilizarea fondurilor publice. Programe de finanțare  în perioada 2014 – 2020” – Ediția a șasea, in perioada 27-30 martie 2014 la Hotel Aluniș, Sovata.
Evenimentul a avut în vedere perpetua modificare a legislației din domeniul achizițiilor publice și lansarea noilor programe de finanțare pentru perioada de programare 2014 – 2020.
Principalele teme de discuție  abordate în cadrul conferinței în ceea ce privește achizițiile publice au fost: cumpărările directe, atribuirea contractelor de concesionare/ închiriere a pășunilor, specificațiile tehnice și corecțiile financiare asociate acestora, utilizarea economiilor rezultate în urma aplicării procedurilor competitive de achiziții publice, corupția în achizițiile publice.
In ceea ce privește programele de finanțare care vor fi accesibile în perioada 2014 – 2020, temele abordate în cadrul conferinței au fost: structura fondurilor nerambursabile, direcții de finanțare, corelarea strategiilor de dezvoltare durabila cu strategiile la nivel național, regional si județean, implicațiile la nivel local ale implementării Master-planurilor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice – alimentare cu apa si canalizare. De asemenea, au fost abordate și oportunitățile de finanțare disponibile pentru persoanele de drept privat in perioada de programare 2014 – 2020, având in vedere importanta crescânda pe care o au pentru dezvoltarea locala in special întreprinderile mici si mijlocii si grupurile de acțiune locala.
La eveniment au participat reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice ANRMAP, Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor CNSC, Ministerului Finanțelor – Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice UCVAP, Curtii de Conturi a României – Autoritatea de Audit Public, Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, Agentiei pentru Dezvoltare Regionala ADR, Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit APDRP, Agenției de Plăți si Intervenție pentru Agricultura APIA, Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperație Mureș, Fondului Român de Dezvoltare Sociala, Fondului Social European, Agenției pentru Protecția Mediului, Oficiului Național de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si ai serviciilor publice deconcentrate cu atribuții in domeniul managementului fondurilor europene.

This slideshow requires JavaScript.