Instituția Prefectului- Județul Mures, Consiliul Judetean Mures si Media Marketing, societate de consultanta specializata in servicii pentru administratia publica locala, au organizat Conferinta Internationala cu tema: ”Aspecte inovative in legislatia achizitiilor publice. Repercusiuni asupra accesarii si managementului fondurilor structurale”, desfasurata in perioada 24-27 noiembrie 2011 la Hotel Alunis, Sovata.

Partenerii evenimentului au fost Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Tirgu Mures, Societatea Romana de Cercetare Pentru Afaceri Publice si Private si Editura ”Universul Juridic” Bucuresti, succesul Conferintei fiind marcat de prezenta la dezbateri a unor personalitati ale vietii publice si mediului academic din Romania si strainatate, cum sunt: prof. univ. dr.Verginia Vedinas (presedinte de onoare al evenimentului); Iuliu Pacurariu – Consilier de stat, Secretariatul General al Guvernului; Silviu Popescu – director Directia PNDI, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului; Emil Marius Pascan – Prefectul Judetului Mures; Peter Ferenc – Primarul orasului Sovata; Simion Cretu – director ADR Centru; Marian Ionescu, director Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 7 Centru; conf. univ. dr. Maria Orlov – presedintele Institutului de Stiinte Administrative al Republicii Moldova; prof. univ. dr. Iulian Nedelcu; conf. univ. dr. Alina Livia Nicu.

In cadrul evenimentului au fost dezbatute probleme legate de recentele modificari legislative din domeniul achizitiilor publice (in principal O.U.G. nr. 52/2011, Ordinul nr. 509/2011), a implicatiilor acestor modificari asupra accesarii si derularii proiectelor din fonduri structurale, manifestarea stiintifica constituind prilejul identificarii unor solutii si propuneri de lege ferenda prin raportare la dificultatile intampinate de autoritatile publice locale in accesarea si derularea fondurilor europene, inclusiv din perspectiva de analiza a noilor modificari legislative. Mai mult, s-au dezbatut si identificat solutii de rezolvare a problemelor pe care le intampina autoritatile publice locale in aplicarea actelor normative privind programele de infrastructura in mediul rural.

Un moment remarcabil l-a constituit lansarea in cadrul Conferintei a cartii ”Achizitii publice”, autor dr. Marius Cristian Catana -manager general Media Marketing, participantii la eveniment salutand aparitia acestei lucrari ce abordeaza o problematica complexa si controversata care, desi de stricta actualitate in peisajul administratiei publice atat la nivel teoretic cat si practic, este pentru prima data tratata in Romania intr-o maniera interdisciplinara, sub forma unei monografii.
La lucrarile conferintei au participat peste 80 de reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale din 6 judete ( Mures, Sibiu, Harghita, Cluj, Alba, Brasov), manifestarea stiintifica reunind un total de aproximativ 150 de persoane apartinand vietii publice respectiv mediului academic din Romania si strainatate (Ungaria, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie).

This slideshow requires JavaScript.

CONCLUZII FINALE

Conferinţa Internaţională cu tema: ”Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor publice. Repercusiuni asupra accesării şi managementului  fondurilor structurale” s-a desfăşurat în perioada 24-27 noiembrie 2011 la Hotel Aluniş, Sovata, fiind organizată de Instituţia Prefectului- Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean Mureş şi Media Marketing, societate de consultanţă specializată în servicii pentru administraţia publică locală.

Partenerii evenimentului au fost Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, Societatea Română de Cercetare Pentru Afaceri Publice şi Private şi Editura ”Universul Juridic” Bucureşti, succesul Conferintei fiind marcat atât de  controversata şi actuala tematică a achiziţiilor publice, cu deosebite conotaţii practice dar şi ştiinţifice, precum şi de prezenţa şi implicarea activă la dezbateri a unor personalităţi ale vieţii publice şi mediului academic din România si străinătate.

Concret, lucrările Conferinţei au debutat cu un Cuvânt de deschidere, rostit de organizatori şi oaspeţi de seamă ai evenimentului, şi anume: Emil Marius Paşcan – prefectul Judeţului Mureş; Peter Ferenc – primarul oraşului Sovata; Iuliu Păcurariu – Consilier de stat, Secretariatul General al Guvernului; prof. univ. dr. Verginia Vedinaş (preşedinte de onoare al Comitetului ştiinţific internaţional); Silviu Popescu – director Direcţia PNDI, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; Marian Ionescu, director Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 7 Centru; conf. univ. dr. Maria Orlov – preşedintele Institutului de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova (moderator: conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană).

După Cuvântul de deschidere au urmat sesiunile de dezbateri îmbinate cu workshopuri, cele trei zile ale Conferinţei fiind caracterizate printr-o continuă şi benefică îmbinare a demersurilor de cercetare ştiinţifică în domeniul achiziţiilor publice cu aspectele din practica  administraţiei publice centrale şi locale în materie.

Într-o prezentare succintă, punctăm în cele ce urmează unele dintre momentele de referinţă ale evenimentului şi care au oferit acestuia nota particulară de depăşire a ”graniţelor” teoriei ştiinţifice respectiv a abordării pur pragmatice prin aşezarea faţă în faţă a celor două componente – teorie ştiinţifică şi pragmatism – şi îmbinarea acestora, de manieră a determina realizarea dezideratului organizatorilor de concretizare a lucrărilor prin studii şi propuneri concrete, chiar de lege ferenda, venite atât din mediul academic cât şi de la autorităţile administraţiei publice locale participante, aflate la cel mai apropiat nivel de cetăţean.

ÎN PRIMA ZI A CONFERINŢEI, un principal punct de atracţie l-a constituit prezentarea unui studiu deosebit de interesant pe tema rolului şi implicaţiilor Curţii de Conturi a României în achiziţiile publice (studiul fiind publicat în detaliu în acest volum), ceea ce a prilejuit numeroase dezbateri şi întrebări din partea participanţilor care au continuat inclusiv în cea de a doua zi a conferinţei prin amabilitatea de a răspunde provocărilor a D-nei prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, şef al departamentului juridic al Curţii de Conturi a României şi autor al studiului. Amabilitatea distinsei doamne profesor  a mers până la a-şi exprima opinia şi pe alte teme ”spinoase” pentru autorităţile publice locale şi în care Curtea de Conturi este direct implicată, cum ar fi litigiile având ca obiect drepturile funcţionarilor publici din administraţia publică locală acordate acestora în temeiul contractelor colective de muncă.

Un real interes pentru participanţi a stârnit workshopul organizat în prima zi de dezbateri cu tema ”Stadiul implementării investiţiilor finanţate prin Programul de Dezvoltare a Infrastructurii din Spaţiul rural instituit prin O.G. nr. 7/2006 respectiv prin H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice”, care a avut ca invitaţi speciali (keynote speakeri) pe dl. Iuliu Păcurariu – Consilier de stat, coordonator O.G.7/2006 în aparatul primului-ministru al României şi dl. Silviu Popescu – director Direcţia PNDI, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (moderator workshop: dr. Marius Cristian Cătană). Participanţii au remarcat disponibilitatea remarcabilă a celor doi keynote speakeri pentru dialog şi consiliere, care a continuat inclusiv şi după încheierea formală acestuia, prin discuţii individuale cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale (primari, viceprimari, specialişti) care s-au arătat foarte interesaţi de problematica abordată cu deosebite implicaţii practice în comunităţile locale. Printre concluziile workshopului, menţionăm:

► principalele probleme identificate la nivelul proiectelor aflate în derulare prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii şi a unor baze sportive sunt discrepanţele cantitative şi valorice apărute datorită termenului lung de timp scurs între întocmirea studiilor de fezabilitate şi execuţia lucrărilor, precum şi dificultăţile întâmpinate de entitatea finanţatoare de a asigura un flux de numerar corespunzător pentru derularea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, o altă problemă ridicată de beneficiarii programului se referă la interdicţia cuprinsă în Ghidul de eligibilitate al programului de a include anumite cheltuieli necesare asigurării funcţionalităţii depline a investiţiilor în categoria cheltuielilor eligibile.

► soluţiile propuse în cadrul Conferinţei pentru rezolvarea problemelor enunţate mai sus implică luarea unor măsuri concrete şi modificarea legislaţiei în vigoare prin:

 • includerea cheltuielilor aferente realizării branşamentelor/racordurilor individuale ale exploataţiilor, gospodăriilor, obiectivelor economice şi turistice la infrastructura nou creată de apă/canalizare în categoria cheltuielilor eligibile;
 • simplificarea şi accelerarea procedurii de aprobare a suplimentării valorii cererii de finanţare, ca urmare a creşterii preţurilor şi a modificării condiţiilor efective din teren, precum şi acceptarea unor altor cauze decât schimbările de soluţie tehnică pentru suplimentarea valorii proiectului;
 • accelerarea procedurii de selectare şi aprobare a proiectelor noi propuse pentru includerea în Program, pentru a diminua perioadele lungi de timp scurse între întocmirea studiilor de fezabilitate şi execuţia lucrărilor;
 • găsirea de soluţii alternative pentru asigurarea continuă a fondurilor publice necesare derulării Programului;

► importanţa Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (program de investiţii publice în infrastructură) în conceperea căruia s-a plecat de la nevoia acută de infrastructură edilitară resimţită în numeroase zone ale ţării şi de la faptul că, resursele financiare europene alocate României pe perioada de programare 2007-2013 s-au dovedit insuficiente faţă de numărul mare de proiecte pregătite pentru acest gen de lucrări; s-a relevat că acest program se va derula în perioada 2011 – 2015, iar plata lucrărilor se va face până în 2020, aspect deosebit de important pentru reprezentanţii comunelor şi oraşelor participante în condiţiile în care încă există idea preconcepută a limitării finanţărilor europene pană în anul 2013;

► a fost prezentată situaţia investiţiilor din judeţul Mureş incluse în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, respectiv 41 de investiţii pentru sub-programul 10.000 km drumuri judeţene şi de interes local, totalizând aproximativ 230 de km, 9 investiţii de înfiinţare/extindere reţele de alimentare cu apă potabilă, totalizând aproape 80 de km, şi 12 investiţii de înfiinţare/extindere reţele de canalizare menajeră, cu o lungime de 85 de km. În total, valoarea acestor noi investiţii pentru judeţul Mureş se ridică la suma de 437.516.020 lei. Din păcate, până la ora actuală nu s-a reuşit atribuirea contractele de proiectare în faza proiect tehnic şi de execuţie de lucrări, dar la nivel ministerial se depun toate diligenţele pentru urgentarea acestor proceduri.

Prima zi de dezbateri s-a remarcat de asemenea printr-o serie de alte chestiuni concrete strict legate de tematica conferinţei, fiind prezentate şi dezbătute ultimele modificările legislative suvenite în materia achiziţiilor publice prin Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.66/2011, Ordinul nr. 509/2011 şi Hotărârea guvernului nr. 1045/2011, implicaţiile acestor modificări asupra accesării şi derulării proiectelor din fonduri structurale, ceea ce a constituit prilejul identificării unor soluţii şi propuneri de lege ferenda prin raportare la dificultăţile întâmpinate de autorităţile publice locale în accesarea şi derularea fondurilor europene, inclusiv din perspectiva de analiză a noilor modificări legislative (studiile fiind publicate în detaliu în acest volum).

Apreciem însă ca necesară detalierea unor teme dezbătute în cadrul primei zile a Conferinţei care din motive obiective nu se regăsesc în volum, dar care s-au dovedit a fi deosebit de interesante pentru participanţi având în vedere caracterul pragmatic al acestora, cum sunt: implicaţiile implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în România (temă prezentată de dl. Marian Ionescu – Director general al Centrului Regional de Plăţi Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 7 Centru – Alba Iulia); stadiul actual şi perspective ale implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Centru (temă prezentată de d-na Ramona Militaru – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru – Şef Birou Regional Mureş). Concret, dezbaterile au evidenţiat o serie de realizări în materie (spre exemplu, contractarea de către Municipiul Tîrgu Mureş a 3 proiecte individuale a caror valoare totală a sumei solicitate este de 15,18 mil. Euro, proiecte depuse împreună cu PIDU), dar s-au identificat şi o serie de probleme întâmpinate în aceste tematici de strictă actualitate în vederea atragerii şi derulării fondurilor europene. Astfel, printre problemele legate de accesarea şi derularea fondurilor europene în cadrul POR au fost evidenţiate:

 • Nereguli şi probleme întâlnite în realizarea procedurilor de achiziţie publică care au determinat realizarea de corecţii financiare la contractele de finanţare;
 • Solicitări frecvente de acte adiţionale la contractele de finanţare pentru prelungirea perioadei de implementare, modificarea bugetului proiectului şi solicitarea de încheiere a unor acte adiţionale cu nerespectarea prevederilor contractului de finanţare în ce priveşte termenele de depunere a acestora (30/60 zile înainte de intrarea în vigoare);
 • Transmiterea de solicitări de acte adiţionale incomplete sau suprapunerea de solicitări de acte adiţionale, fapt care duce la prelungirea termenului de analiză a solicitării de act adiţional şi implicit la întârzieri în implementarea proiectului şi în rambursarea cheltuielilor;
 • Documentaţie tehnică de slabă calitate şi elaborarea unor documentaţii de atribuire cu informaţii tehnice incomplete – neactualizate ce nu sunt în totală concordanţă cu situaţia de pe teren, ceea ce a dus la necesitatea includerii unor lucrări suplimentare, suplimentării valorii lucrărilor de construcţie prin încheierea de acte adiţionale la contractele existente sau desfăşurarea unei noi proceduri de achiziţie pe obiecte bine identificate;
 • Probleme legate de realizarea procedurilor de achiziţie publică care au necesitat ulterior solicitări de puncte de vedere de la ANRMAP;
 • Neincluderea în documentaţia de atribuire, în devizul general al lucrărilor a unei valori de 10% din valoarea lucrărilor pentru acoperirea lucrărilor diverse şi neprevăzute, fapt ce a dus la încheierea de acte adiţionale de majorare a valorii la contractele de lucrări, acte adiţionale care au fost transmise de AMPOR spre avizare la ANRMAP;
 • Dificultăţi în asigurarea surselor de finanţare necesare derulării proiectelor, fapt care duce la modificări frecvente ale graficului de rambursare;
 • Prezentarea într-un mod necorespunzător a cererilor de prefinanţare/rambursare şi a anexelor acestora, ceea ce a necesitat întocmirea de clarificări şi prelungirea termenelor de verificare a acestora.

Soluţiile la problemele identificate au în vedere fie angajarea de personal specializat respectiv perfecţionarea profesională a specialiştilor în domeniu din cadrul aparatului propriu al primarului (greu de realizat în condiţiile măsurilor de reducere a personalului din administraţia publică determinate de criza economică),  fie apelarea la firme specializate.

Moderatorii dezbaterilor din prima zi a Conferinţei (prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană, conf. univ. dr. Maria Orlov, dr. Marius Cristian Cătană) au remarcat de asemenea şi prezentarea de către reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş a proiectelor de dezvoltare ale judeţului Mureş finanţate din fondurile europene post-aderare, care sunt cuprinse într-un studiu  amplu publicat în acest volum.

Un moment remarcabil l-a constituit lansarea în cadrul primei zile a Conferinţei a cărţii ”Achiziţii publice”, autor dr. Marius Cristian Cătană – manager general Media Marketing, participanţii la eveniment salutând apariţia acestei lucrări ce abordează o problematică complexă şi controversată care, deşi de strictă actualitate în peisajul administraţiei publice atât la nivel teoretic cât şi practic, este pentru prima dată tratată în România într-o manieră interdisciplinară, sub forma unei monografii. Autorul a mulţumit pe această cale atât coordonatorului tezei de doctorat care a stat la baza elaborării lucrării, prof. univ. dr. Ani Matei din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, cât şi celor trei keynote speakeri care au avut doar cuvinte apreciative la adresa lucrării cu ocazia lansării acesteia, respectiv: prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, prof. univ. dr. Iulian Nedelcu şi conf. univ. dr. Alina Livia Nicu (care a avut şi amabilitatea de a elabora o recenzie a cărţii, publicată în acest volum).

A DOUA ZI A CONFERINŢEI s-a dovedit a avea un puternic caracter ştiinţific îmbinat cu aspecte din practica administrativă, prin prezentarea unor studii şi cercetări dar şi a organizării unui workshop într-o abordare interdisciplinară a achiziţiilor publice, respectiv din perspectiva dreptului achiziţiilor publice,  a managementului achiziţiilor publice şi a implicaţiilor acestuia asupra acesării şi derulării fondurilor europene.

Astfel, moderatorii prof. univ. dr. Iulian Nedelcu, conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană, conf. univ. dr. Belecciu Ştefan, lector univ. dr. Ioan Lazăr, au avut ocazia de a modera atât workshopul organizat cat şi dezbaterile cauzate de prezentarea unor studii de către reputaţi reprezentanţi ai mediului academic din România şi străinătate, din nou fiind evidenţiată expertiza majorităţii acestora atât pe planul cercetării ştiinţifice cât şi ca practicieni în domeniu.

Concret, a doua zi a Conferinţei a debutat cu prezentarea şi dezbaterile pe teme de strictă actualitate în domeniul achiziţiilor publice din România şi Republica Moldova, cum sunt: procedura încheierii si executării contractelor administrative – fundament al parteneriatului public privat; contenciosul contractelor administrative, ca fundament al parteneriatului public privat; mutaţii legislative în ceea ce priveşte regimul juridic al contractului de achiziţie publică; interferenţe ale standardelor de management public în procedura achiziţiilor publice; unele aspecte referitoare la achiziţiile publice din Republica Moldova raportate la standardele europene; importanţa caietelor de sarcini în materia achiziţiilor publice în Republica Moldova; aspecte contradictorii în aplicarea contractelor de achiziţii publice; codul contractului administrativ- abordat de autor ca fiind o inovaţie de neacceptat în contextul juridic actual; principiul integrităţii în achiziţiile publice (studii publicate pe larg în volumul conferinţei şi care oferă o serie de concluzii şi propuneri inclusiv de lege ferenda la problemele dezbătute).

A doua zi a Conferinţei s-a finalizat cu workshopul cu tema Principii de conduită etică aplicabile personalului implicat în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică”,  care a avut ca şi keynote speakeri  pe conf. univ. dr. Emilia Lucia Cătană, lector univ. dr. Ioan Lazăr şi dr. Marius Cristian Cătană (moderator workshop:conf. univ. dr. Belecciu Ştefan). În cadrul workshopului s-au dezbătut principiul integrităţii în achiziţiile publice din dubla perspectivă a legislaţiei române dar şi a indicatorilor de integritate ai Global Integrity (definiţi ca instrumente unice stabilite pentru a oferi evaluări cantitative de protecţie anticorupţie într-o anumită ţară), evidenţiindu-se necesitatea legiferării unui cod de conduită al funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în domenul achiziţiilor publice. S-a remarcat şi relaţionarea directă dintre tema workshopului şi una dintre principalele modificări legislative survenite în materia achiziţiilor publice în anul 2011, cu referire la sistemele şi indicatorii de fraudă instituite prin normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 (temă dezbătută şi abordată distinct într-unul din studiile publicate în acest volum).

A TREIA ZI A CONFERINŢEI  a avut de asemene un real caracter ştiinţific, îmbinat cu aspecte din practica administrativă, prin prezentarea unor studii şi cercetări în abordarea interdisciplinară a achiziţiilor publice, respectiv din perspectiva dreptului achiziţiilor publice,  a managementului achiziţiilor publice şi a implicaţiilor acestuia asupra acesării şi derulării fondurilor europene. Concret, s-au prezentat şi dezbătut teme de strictă actualitate în domeniul achiziţiilor publice cum sunt: interpretarea naturii juridice a contractului de achiziţie publică prin prisma modificărilor aduse O.U.G. nr. 34/2006 şi a noului Cod civil; competenţe ale serviciilor publice deconcentrate în materia achiziţiilor publice; procedura contestării achiziţiilor publice; atribuirea contractului de concesiune în lumina modificărilor intervenite în legislaţia privind achiziţiile publice, contractele de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii; Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Studiu privind stadiul accesării fondurilor nerambursabile în judeţul Mureş: Măsura 312, 313, 322; strategii propuse de Comisia Europeană pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020; riscuri identificate la nivelul autorităţilor locale în accesarea fondurilor structurale, în judeţul Alba (moderatori: dr. Marius Cristian Cătană şi asistent univ. drd. Felix Raul Hodoş).

Se poate remarca de asemenea prezentarea în volumul Conferinţei a trei importante studii de caz din Marea Britanie şi Ungaria pe tematica fondurilor europene, dezvoltării regionale şi cooperării transfrontaliere, având ca autori cercetători din cadrul a trei prestigioase structuri academice internaţionale: Imperial College London (Marea Britanie), University of West Hungary (Sopron, Ungaria), Kansas State University (Manhattan, SUA) respectiv din cadrul unei reputate structuri non-guvernamentale şi anume Service for Cross-Border Initiatives (CESCI), Budapesta, Ungaria.

Remarcabilă este însă contribuţia la succesul evenimentului a reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale şi funcţionari publici) care s-au dovedit a fi nu doar simpli participanţi la lucrările Conferinţei ci adevăraţi ”actori” implicaţi în clarificarea problemelor concrete de practică administrativă cu care se confruntă în activitatea de rezolvare a problemelor comunităţilor locale din care provin. Menţionăm, cu titlu de exemplu, intervenţiile reprezentanţilor Primăriei Odorheiu Secuiesc, care, chiar şi ulterior lucrărilor Conferinţei, ne-au transmis prin e-mail două dintre problemele pe care dânşii le întâmpină în aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice, cu privire la obligativitatea apariţiei valorii estimative şi în faţa ofertanţilor respectiv cu privire la nota de constatare, probleme care sunt în analiza autorităţilor competente.

Totodată, dimensiunea valorică ridicată a Conferinţei  justificată prin personalităţile implicate, workshopurile şi studiile valoroase prezentate şi cuprinse în această lucrare a fost dublată de dimensiunea cantitativă justificată prin participarea la lucrările conferinţei a 85 de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale din 6 judeţe ( Mureş, Sibiu, Harghita, Cluj, Alba, Braşov), manifestarea ştiinţifică reunind un total de aproximativ 150 de persoane aparţinând vieţii publice respectiv mediului academic din România şi străinătate (Ungaria, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie).

Organizatorii adresează pe această cale alese mulţumiri personalităţilor din viaţa publică şi mediul academic care au participat la dezbaterile Conferinţei fie prin studii fie prin acceptarea şi chiar provocarea dialogului deschis pe tematica evenimentului în cadrul workshop-urilor organizate, personalităţi nominalizate în prezentele concluzii respectiv ca autori ai studiilor cuprinse în această lucrare.

De asemenea, implicarea reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale şi funcţionari publici din judeţul Mureş şi alte judeţe) ne determină să-i apreciem laudativ, să le adresăm şi dânşilor alese mulţumiri şi să le dorim succes în dificila misiune care le este încredinţată, de slujitori ai intereselor comunităţilor locale.